Valberedning

Följande principer för utseende av valberedning är beslutad på Årsstämman 2017

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och högst fyra övriga ledamöter, som utses av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista september 2017 som önskar utse en sådan ledamot. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en ledamot övergår rätten till den femte röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än tre ytterligare aktieägare än de fyra största behöver inte kontaktas.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov att ersätta sådan ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren som utsett en representant i valberedningen.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till val av registrerat revisionsbolag och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen ta fram förslag till principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämma samt på Bolagets webbplats.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Valberedningen består av Johan Bennarsten, Joachim Berner, Mats Gullbrandsson och Tord Lendau.

Valberedningen nås via bolaget adress.