Affärsidé, strategi och Vision

Affärsidé
Seafires affärsidé är en tydlig och stringent förvärvsstrategi, kombinerat med hållbart värdeskapande och decentralisering. En viktig drivkraft till Seafires fortsatta framgång är koncernbolagens erbjudande till kund som bidrar till förbättring och ökad konkurrenskraft på ett hållbart sätt..

Strategi
Vi fokuserar på svenska bolag med sin huvudverksamhet i Sverige men med kunder, leverantörer och samarbetspartners globalt. Förvärv sker dels av bolag som bildar nya affärsenheter, plattformsförvärv, dels genom tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. Seafire förvärvar alltid en majoritet av aktierna.

Vårt värdeskapande sker genom att vi är en aktiv ägare med en decentraliserad operationell modell och självständiga dotterbolag. Långsiktiga strategier baseras på utveckling av affärsmodellen, breddning av marknaden, tjänste- och produktutveckling, och verkställs tillsammans med nya satsningar på marknadsföring och försäljning. Därigenom ökar de förvärvade bolagens tillväxt och lönsamhet samt strategiska värde. 

Vision
Vår vision är att vara Sveriges bästa ägare och utvecklare av småbolag.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå