Code of Conduct / Uppförandekod

Syftet med denna uppförandekod är att den ska agera som stöd och tydliggöra de
övergripande och grundläggande principer som vi som medarbetare, arbetsgivare och
bolag ska förhålla oss till i relationer och kontakt med andra intressenter såsom andra
medarbetare, leverantörer, kunder, samarbetspartners och samhället.

VD ord
Seafire är en långsiktig och aktiv ägare som utvecklar våra bolag med hållbarhet i fokus.
Eftersom dotterbolagens verksamhet är högst specialiserad har vi valt att tillämpa en
styrmodell där dotterbolagen individuellt har ett stort eget ansvar i strategiska frågor och en
stor frihet i de dagliga besluten.
Att delegera ansvar och befogenhet till rätt medarbetare är en viktig del av vårt
framgångsrecept. Våra medarbetare har spetskompetens och bidrar starkt till stabilitet och
självständighet i koncernen. En förutsättning för att vi ska fortsätta att skapa värde och växa
med framgång är att alla medarbetare delar vår syn på företagande och agerar utifrån vissa
koncerngemensamma principer.

Koncerngemensamma principer kan tyckas utgöras av sunt förnuft, men ju mer vi växer och
desto fler medarbetare vi är blir värdet och behovet att definiera dessa principer och tydligt
sprida dessa kontinuerligt större.
Uppförandekoden ska tjäna likt vägledning i det dagliga arbetet för att säkerställa att samtliga
inom verksamheten och värdekedja – vid alla tillfällen – uppträder med integritet, gott omdöme
och professionalism, för verksamhetens och våra kunders bästa. Vår uppfattning är att
tillsammans blir vi starkare och bättre.

Syfte och omfattning
Uppförandekoden har antagits av moderbolaget Seafire och gäller för samtliga dotterbolag och
ska vidareförmedlas till samtliga medarbetare och leverantörer inom koncernen.
Uppförandekoden ska tillsammans med policy för hållbarhet vara ett minimikrav och sätta
riktlinjer för hur samtliga intressenter inom vår verksamhet och värdekedja ska agera som ett
ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare.

Seafires uppförandekod

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå