Ersättningsutskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottets främsta uppgifter inkluderar att bereda styrelsens beslut i frågor som rör riktlinjer för ersättningar, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Uppgifterna inkluderar också att övervaka och utvärdera eventuella pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt att övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Seafire. Ersättningsutskottets främsta uppgifter kommer dessutom framöver inkludera att varje år bereda och senast till styrelsemötet i februari till styrelsen överlämna en ersättningsrapport i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och Svensk kod för bolagsstyrning samt en rapport över sin övervakning och utvärdering av både pågående och under året avslutade program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt av tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet består för närvarande av två ledamöter: Joachim Berner (ordförande i ersättningsutskottet) och Louise Nicolin.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå